Konieczny bardziej skuteczny nadzór nad reklamą leków i suplementów diety

Opublikowano: 16 czerwca 2016 - 07:28 Autor: Zenon Wasilewski

leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych jest przedmiotem wzmożonej debaty publicznej. Problem reklamy w tym obszarze jest uregulowany w licznych aktach prawnych, zarówno unijnych jak i krajowych. Zmiany regulacji prawnych w tym zakresie wydają się konieczne – istnieje potrzeba ich uszczegółowienia i dostosowania do dzisiejszych potrzeb oraz zapewnienia wysokiego poziomu ochrony pacjenta i konsumenta.

Zenon_WasilewskiMinister Zdrowia zarządzeniem z 2 czerwca 2016 r. powołał Zespół do spraw uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych. Zadaniem zespołu jest opracowanie projektu założeń do zmian aktów prawnych dotyczących reklamy leków, suplementów diety, innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych, a także innych produktów które są prezentowane jako posiadające ich właściwości. Pracami zespołu pokieruje wiceminister zdrowia – Krzysztof Łanda. W skład zespołu wchodzą także przedstawiciele: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Rejestracji Leków, GIF i GIS oraz samorządu aptekarskiego,lekarskiego i pielęgniarskiego. zadeklarował udział swoich ekspertów w pracach powołanego przez ministra zdrowia zespołu.

Zdaniem BCC:

 1. Dobrze, że resort zdrowia podjął temat uporządkowania regulacji prawnych dotyczących  tak ważnego obszaru polityki lekowej państwa.
 2. Zespól powinien określić zakres zmian w dotychczas obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych.
 3. Leki, choć stanowią przedmiot powszechnie dokonywanych transakcji handlowych, nie powinny być w  przekazie reklamy traktowane jako zwykły towar handlowy.
 4. Opowiadamy się za rozsądnym kontrolowaniem treści i formy reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych.
 5. W przypadku ograniczenia dotychczasowego zakresu i form reklamy, konieczne jest precyzyjne określenie skutków ekonomicznych zarówno dla rynku mediów, producentów farmaceutyków, jak również budżetu państwa.
 6. Potrzebne jest monitorowanie takich reklam, zarówno przez Ministerstwo Zdrowia, GIS, GIF, UOKiK  oraz samorząd lekarski i aptekarski.
 7. Wszelkie prawne ograniczenia powinny nastąpić po przeprowadzeniu solidnych badań rynku.
 8. Należy wypracować skuteczne narzędzia weryfikacji zgodności treści reklam z obowiązującym prawem krajowym i unijnym.
 9. Każdy zakaz reklamy, bez względu na jej zakres, ogranicza swobodę przedsiębiorczości i konkurencji – niekorzystnie wpływa na rynek pracy, ogranicza dostęp obywateli do rzetelnej informacji handlowej, a także uderza finansowo w rynek reklamy i mediów.
 10. Podstawowy problem reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych, leży w jakości medialnego przekazu reklamowego i nie przestrzeganiu Kodeksu Etyki Mediów.
 11. Potrzebna jest dogłębna dyskusja na temat reklamy nie tylko leków, suplementów diety i wyrobów medycznych.
 12. Przedsiębiorcy, obecni na rynku aptecznym od lat, wskazują na te problemy przez pryzmat obowiązującego zakazu reklamy aptek.Oczekujemy, że będzie on również przedmiotem zainteresowania powołanego zespołu. W Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozpoznanie skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą art. 94a  prawa farmaceutycznego (SK 32/15), który w 2012 r. wprowadził całkowity zakaz reklamy aptek i punktów  aptecznych. Do sprawy odniósł się również Prokurator Generalny i uznał słusznie, że taka regulacja narusza wolność działalności gospodarczej.

Jeśli chodzi o reklamę suplementów diety, zdaniem powinna onabyć:

 1. Rzetelna. kierowana do profesjonalistów, jak i ogólnie dostępna w mediach, musi zawierać informacje rzetelne i oparte o dowody naukowe, które nie mogą wprowadzać w błąd konsumentów.
 2. Czytelna i zrozumiała. Nie może i nie powinna ona sugerować pacjentowi/ konsumentowi, że suplement diety jest lekiem. Konieczna jest również skuteczna edukacyjna na temat suplementów diety, skierowana do konsumentów.
 3. Zgodna z obowiązującymi  unijnymi  przepisami:
  – rozporządzenie 1924/2006/WE w sprawie przekazywania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności,
  – rozporządzenie 1169/2011/WE w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
 4. Na  gruncie prawa polskiego zgodna z regulacjami ustaw:
  – z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  – z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  – z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
  – z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Reasumując:

 1. Rynek reklam leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych powinien być poddany profesjonalnej kontroli przez wskazany ustawowo organ państwowy.
 2. Potrzebne jest  monitorowanie treści takich reklam, zarówno przez Ministerstwo Zdrowia jak również samorząd lekarski i aptekarski. Także Rada Reklamy powinna bardziej zdecydowanie  kontrolować przestrzeganie Kodeksu Etyki Reklamy.
 3. Oczekujemy zmian w ustawie z 6 września 2001 r. i ustawie z 12 maja o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także w rozporządzeniu ministra  zdrowia z 21 listopada  2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych.
 4. W zakresie reklamy suplementów diet, resort zdrowia – wspólnie  z zainteresowanymi podmiotami działającymi na rynku suplementów diety – powinien wypracować skuteczne regulacje w tym zakresie. Zmian wymagają niektóre przepisy ustawy z 25  sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawy z16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 5. Biorąc pod uwagę zawisłą w Trybunale Konstytucyjnym sprawę (SK 32/15),należy rozważyć przyjęcie kompromisowego rozwiązania i przywrócenia w części możliwości prowadzenia reklamy aptek w zakresie wsparcia programu Karty Dużej  Rodziny oraz programów lojalnościowych dla seniorów.
 6. pozytywnie ocenia inicjatywę podmiotów działających na polskim rynku suplementów diety dotyczącą wypracowania „Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety” i stworzenia mechanizmów dobrowolnej samokontroli prowadzenia reklamy, zgodnej z obowiązującym prawem unijnym i krajowym.
O autorze

ekspert BCC ds. prawa medycznego.

Komentuj