System unieszkodliwiania odpadów medycznych w szpitalach województwa wielkopolskiego funkcjonuje nieprawidłowo. Szpitale nie wykonują wszystkich ustawowych...

Szpitale prowadzące apteki i działy farmacji szpitalnej słabo wywiązują się ze swoich ustawowych obowiązków. Wyniki kontroli w wybranych wielkopolskich...

Zwiększanie nakładów na świadczenia zdrowotne i tworzenie kolejnych programów nie przynosi oczekiwanych efektów: kolejki pacjentów do lekarzy nie...

Placówki medyczne nie przykładają wystarczającej wagi do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów, choć są to dokumenty wpływające...

Sposób kształcenia kadr medycznych nie zapewniał przygotowania wystarczającej liczby specjalistów, dostosowanej do zmieniających się potrzeb zdrowotnych...

Do czasu wprowadzenia ustawy antywywozowej nadzór Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej nad obrotem produktami leczniczymi był niewystarczający. Przede...

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. (SPSW) świadczył usługi medyczne dla ok. 350 tys. mieszkańców Gorzowa Wlkp. i północnej...

Jak informuje Najwyższa Izba Kontroli, przekształcenie szpitali samorządowych w spółki niewiele zmieniło na rynku usług leczniczych. Wbrew społecznym...

Ilość pozyskiwanej krwi i osocza zapewnia Polsce samowystarczalność – informuje Najwyższa Izba Kontroli. Jednak rosnące zapotrzebowanie na...