Nowa sprawozdawczość z działalności NFZ

Opublikowano: 9 lutego 2016 - 14:26 Autor: Zenon Wasilewski

przedłożyło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznych i okresowych sprawozdaniach  oraz zakresu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, wojewodom i marszałkom województw.

ministerstwo_zdrowia

Projektowane rozporządzenie zastępuje w swojej treści rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw.

W ocenie BCC, ze względu na fakt, iż od czasu wydania poprzedniego rozporządzenia  upłynęło ponad 10 lat zasadne jest wprowadzenie regulacji uwzględniających nowe wymogi  informacyjne oraz zaistniałe zmiany w przepisach prawnych dotyczących sprawozdawczości. Proponowane regulacje uznajemy za krok w dobrym kierunku:

  1. Słusznie wzmacniają  nadzór resortu nad Narodowym Funduszem Zdrowia. Usprawnią bieżące monitorowanie realizacji przez fundusz ustawowych zadań we wszystkich dziedzinach jego działalności.
  2. Zwiększą wpływ ministra zdrowia na zawartość merytoryczną sprawozdawczości z działalności NFZ. Jest to zmiana korzystna, która pozbawia prezesa NFZ możliwości samodzielnego decydowania o zawartości merytorycznej rocznego sprawozdania z działalności Funduszu.
  3. Znacznie ułatwią ministrowi zdrowia, zgodnie z art. 187 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przedstawienie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej rocznego sprawozdania z działalności NFZ z uwzględnieniem trudności w realizacji przez fundusz  ustawowych zadań.
  4. Ważne, że projekt nie nakłada na NFZ nowych obowiązków sprawozdawczych i nie zmienia zakresu wymaganych informacji składanych funduszowi przez  świadczeniodawców.
  5. Korzystne są propozycje dotyczące doprecyzowania zakresu informacji, jakie powinno zawierać sprawozdanie, w szczególności odnoszące się do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ, z uwzględnieniem przyjętego sposobu zawierania umów i ich rozliczania.
  6. Dostępność do świadczeń będzie obrazowana na podstawie list oczekujących z podziałem na ich liczbę, średni czas oczekiwania oraz geograficzne położenie, co stanowi istotną zawartość informacji przekazywanych wojewodom oraz marszałkom województw.
  7. Za korzystne uznajemy wprowadzenie zapisu, iż sprawozdanie zawierać będzie ocenę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków NFZ, a także opis skarg, zażaleń i kontroli zarówno NFZ jak i świadczeniodawców.
  8. Rozważenia wymaga uwzględnienie w sprawozdaniach informacji dotyczącej bieżącej gospodarki finansowej funduszu, zważywszy na fakt, iż zakres merytoryczny sprawozdania powiększy się o roczne informacje z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia.

Projektowane przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Pierwsze, uwzględniające wprowadzone rozporządzeniem zmiany: sprawozdanie okresowe z działalności NFZ oraz zbiorcze informacje przekazywane przez fundusz wojewodom i marszałkom województw, zostaną sporządzone już za I kw. 2016 r.

O autorze
Zenon Wasilewski

ekspert BCC ds. prawa medycznego.

Komentuj